در طرح برق امید مشترکان به سه دسته اصلی تقسیم می شوند.